miercuri, 27 iunie 2012


Cea de-a XXIII-a Conferință Națională a ABR, cu tema “Biblioteca – Tradiție și Inovare”, va avea loc la Galaţi în organizarea filialei locale în perioada 29 – 31 august 2012. Coordonarea este asigurată de  Biblioteca Județeană “V.A. Urechia” Galați.

joi, 14 iunie 2012


Asociaţia Bibliotecarilor din România (ABR)

Întâlnirea Secțiunii Referințe

Întâlnirea Secțiunii Referințe este programată vineri, 29 iunie, la Biblioteca Universității din Pitești. Vă rugăm sa confirmați participarea la următoarele adrese de e-mail: doru_stan@yahoo.com Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza , abr.arges@yahoo.com

miercuri, 13 iunie 2012

Statutul Asociaţiei Bibliotecarilor din România


Votat de Adunarea Generala de constituire (19 martie 2007)

Capitolul I. Dispozitii generale
Art.1 Asociatia Bibliotecarilor din România (ABR) este organizatia profesionala si stiintifica a bibliotecilor si bibliotecarilor din România.
Art. 2 Asociatia Bibliotecarilor din România este o organizatie apolitica, neguvernamentala si nonprofit. ABR are personalitate juridica si este autonoma din punct de vedere material, structural si functional.
Art. 3 ABR are cont, firma si stampila proprie cu urmatorul text: Asociatia Bibliotecarilor din România.

Capitolul II. Obiective
Art.4 Asociatia Bibliotecarilor din România are urmatoarele obiective principale:
a. promovarea intereselor profesionale si stiintifice ale bibliotecilor si bibliotecarilor din România;
b. dezvoltarea legaturilor profesionale între bibliotecile si bibliotecarii din România;
c. studierea principalelor probleme de ordin stiintific, tehnic si organizatoric privind bibliotecile si personalul acestora;
d. reprezentarea bibliotecilor românesti în relatiile profesionale cu institutii nationale si cu organisme din tara si strainatate;
Art.5 ABR se afiliaza la organizatii stiintifice si profesionale din strainatate.
Art.6 ABR promoveaza dezvoltarea teoretica si practica a biblioteconomiei si stiintelor informarii.
Art.7 ABR organizeaza sectiuni profesionale, în functie de programele/proiectele pe care si le propune.
Art.8 ABR coopereaza cu Ministerul Educatiei si Cercetarii, cu institutiile de învatamânt superior si cu alte institutii de învatamânt în elaborarea programelor-cadru pentru formarea de baza în biblioteconomie si stiinta informarii, pe care le avizeaza.
Art.9 ABR elaboreaza programe si organizeaza cursuri de perfectionare pentru toate categoriile de bibliotecari si alti specialisti în stiintele informarii, în conditiile legii; de asemenea, colaboreaza cu Centrul de Pregatire Profesionala în Cultura al Ministerului Culturii si Cultelor, precum si cu alte structuri care organizeaza programe de perfectionare de acest tip.
Art.10 ABR organizeaza reuniuni stiintifice profesionale (congrese, conferinte, seminarii, ateliere, sesiuni de comunicari), schimburi de experienta, stagii de documentare etc.
Art.11 ABR participa la elaborarea si perfectionarea legislatiei si a altor reglementari în domeniul bibliotecilor.
Art.12 ABR stimuleaza activitatea stiintifica si profesionala a membrilor sai, acordând diplome, premii si alte recompense.
Art.13 ABR elaboreaza, traduce si editeaza publicatii de specialitate (manuale, metodologii, instrumente de lucru specifice activitatii bibliotecare, publicatii seriale de profil, tratate etc.)
Art.14 În vederea uniformizarii tehnicilor de lucru, sprijina elaborarea, editarea si difuzarea standardelor profesionale românesti.

Capitolul III. Membri
Art.15
(1) Asociatia Bibliotecarilor din România are membri activi si membri de onoare.
(2) Membrii activi ai ABR sunt biblioteci, bibliotecari, alte institutii si persoane care se ocupa de probleme ale bibliotecilor. Primirea în asociatie a unui membru se face prin cerere scrisa adresata conducerii centrale sau teritoriale, în care se precizeaza diviziunea ABR în care membrul doreste sa fie înscris.
(3) Membrii de onoare ai ABR sunt personalitati recunoscute pe plan national sau international. Desemnarea membrilor de onoare se face de catre Consiliul de conducere al asociatiei, la propunerea unuia dintre membrii sai, cu o majoritate de 2/3 din voturi. Alegerea trebuie ratificata de Adunarea Generala.
Art. 16 Membrii ABR au urmatoarele drepturi:
a. sa aleaga si sa fie alesi în organele de conducere si în structurile profesionale ale asociatiei, dar fara a cumula mai mult de doua functii;
b. sa faca propuneri privind programul anual si de perspectiva al asociatiei;
c. sa reprezinte asociatia ca delegati la conferinte si congrese nationale si internationale;
d. sa tina conferinte, sa prezinte comunicari, sa ia parte la discutii etc., în cadrul actiunilor organizate de asociatie;
e. sa participe în tara si strainatate la congrese, stagii de studii, consfatuiri si alte reuniuni, la propunerea si cu sprijinul financiar al asociatiei;
f. sa primeasca în mod gratuit unele din publicatiile asociatiei;
g. sa se retraga, la cerere, din asociatie.
Art.17 Membrii ABR au urmatoarele obligatii:
a. sa respecte statutul ABR;
b. sa achite cotizatia la timp;
c. pentru a fi alesi în conducerea ABR, ei trebuie sa participe la activitatile asociatiei si sa se remarce prin calitati stiintifice si organizatorice deosebite.
Art.18
(1) Membrii activi care nu achita cotizatia timp de un an sunt exclusi din asociatie.
(2) Membrii de onoare ai ABR sunt scutiti de plata cotizatiei.

Capitolul IV. Organizare
Art.19 Asociatia Bibliotecarilor din România are sediul central în Bucuresti si filiale teritoriale.
Art. 20
(1) ABR are filiale teritoriale în toate judetele României.
(2) Organul de conducere al filialei teritoriale este Adunarea Generala a filialei, constituita din totalitatea membrilor ABR din judetul respectiv. Adunarea Generala este convocata anual în sedinte ordinare si, daca este cazul, în sedinte extraordinare, la cererea a 2/3 din membrii filialei.
(3) În rastimpul dintre doua Adunari Generale, conducerea filialei este încredintata unui Consiliu de conducere alcatuit din 3 membri: un presedinte, un vicepresedinte si un secretar. Membrii Consiliului de conducere sunt alesi de Adunarea Generala a filialei prin vot secret, pe timp de patru ani.
(4) Conducerea filialei aplica, pe plan local, hotarârile Adunarii Generale a ABR si ale Consiliului de conducere.
(5) Filialele teritoriale care organizeaza actiuni profesionale aprobate de Consiliul de conducere pot fi sprijinite material în functie de amploarea actiunii respective.
Art.21 În cadrul Asociatiei Bibliotecarilor din România functioneaza diviziuni specializate pe tip de biblioteca, dupa cum urmeaza:
a. diviziunea bibliotecilor nationale;
b. diviziunea bibliotecilor universitare;
c. diviziunea bibliotecilor specializate;
d. diviziunea bibliotecilor publice;
e. diviziunea bibliotecilor scolare.
Art.22
(1) Fiecare diviziune are un Birou de coordonare, alcatuit dintr-un presedinte, un secretar si trei membri, alesi dintre membrii diviziunii respective si validati de Adunarea Generala. Presedintii diviziunilor îndeplinesc concomitent functiile de vicepresedinti ai ABR si sunt membri de drept ai Consiliului de conducere al asociatiei.
(2) Biroul de coordonare al diviziunii elaboreaza si propune spre aprobare Consiliului de conducere al ABR strategii, programe si proiecte specifice tipului de biblioteca pe care îl reprezinta. Dupa validarea acestora de catre Adunarea Generala, ele devin parte integranta a Planului de activitati al ABR.
Art.23
(1) În cadrul ABR functioneaza sectiuni profesionale, dedicate anumitor tipuri de activitati.
(2) Numarul si denumirea sectiunilor profesionale sunt aprobate de Adunarea Generala, la propunerea membrilor Asociatiei.
(3) Fiecare sectiune profesionala este condusa de un presedinte, ajutat de un secretar, ales de membrii sectiunii. Acestia formeaza Biroul executiv al sectiunii.
(4) Fiecare sectiune îsi stabileste planuri si programe de activitate proprii, în functie de cerintele specifice, si le supune aprobarii Adunarii Generale.
(5) Sectiunile profesionale pot fi desfiintate prin hotarârea Adunarii Generale, daca nu au activitati sustinute si nu îsi respecta planurile de activitate pe care si le-au propus.
Art.24 ABR are un secretariat executiv format din doua persoane salariate, angajate de Consiliul de Conducere, care tin evidenta administrativa si stiintifica a activitatilor asociatiei si sprijina editarea publicatiilor ABR.

Capitolul V. Conducere
Art.25 Organele de conducere ale ABR sunt: Adunarea Generala, Consiliul de Conducere si Biroul Executiv.
Art.26
(1) Adunarea Generala este organul suprem de conducere al ABR. Din Adunarea Generala fac parte:
a. membrii Consiliului de Conducere;
b. membrii de onoare ai asociatiei;
c. presedintii, vicepresedintii si secretarii filialelor teritoriale;
d. presedintii si secretarii sectiunilor profesionale;
e. membrii Comisiei de cenzori;
f. reprezentanti ai diviziunilor asociatiei, într-o norma de reprezentare de 1/10 din membrii lor.
(2) Adunarea Generala se considera statutar constituita si poate lua hotarâri valabile daca sunt prezenti cel putin jumatate plus unu din numarul total al delegatilor. Convocarea Adunarii Generale se face cu cel putin 30 de zile înainte de data desfasurarii lucrarilor ei.
(3) Adunarea Generala ordinara se convoaca anual, de catre Consiliul de conducere. Adunarea Generala extraordinara se convoaca la cererea a 2/3 din membrii Consiliului de Conducere.
(4) Adunarea Generala are urmatoarele atributii:
a. alege, prin vot secret sau deschis, presedintele, secretarul general, trezorierul, ceilalti membri ai Consiliului de conducere si membrii Comisiei de cenzori;
b. analizeaza si aproba activitatea Consiliului de conducere între doua Conferinte;
c. aproba raportul Comisiei de cenzori;
d. aproba si modifica Statutul ABR;
e. se pronunta asupra oricarei alte chestiuni supuse spre dezbatere;
f. stabileste programul de activitate al asociatiei;
g. aproba afilierea la organizatii nationale si internationale de profil.
(5) Hotarârile Adunarii Generale se iau prin vot deschis sau secret, cu majoritate simpla de voturi. Sunt acceptate voturile prin procura sau prin corespondenta.
Art. 27
(1) În rastimpul dintre doua Adunari Generale, conducerea asociatiei este încredintata unui Consiliu de Conducere alcatuit din 17 persoane alese, pe timp de 4 ani, dintre membrii activi care îndeplinesc conditiile aratate la art. 17.
(2) Consiliul de Conducere este format din:
a. un presedinte, ales prin votul Adunarii Generale;
b. cinci vicepresedinti, validati de Adunarea Generala, fiecare reprezentând câte una dintre diviziunile ABR;
c. un secretar general, ales prin votul Adunarii Generale;
d. un trezorier, ales prin votul Adunarii Generale;
e. noua membri, alesi proportional cu numarul membrilor înscrisi în asociatie, dar cel putin un membru pe diviziune, indiferent de numarul membrilor diviziunii.
(3) Consiliul de Conducere are urmatoarele atributii:
a. convoaca Adunarea Generala, în fata careia prezinta rapoarte si programe de activitate ale ABR, în vederea aprobarii;
b. conduce asociatia pe baza programului adoptat de Adunarea Generala;
c. analizeaza si aproba activitatea Biroului Executiv al Asociatiei;
d. organizeaza si analizeaza activitatea stiintifica a Asociatiei;
e. reprezinta asociatia fata de membrii sai, de autoritati, de terti si în justitie prin presedintele sau;
f. aproba si coordoneaza activitatea sectiunilor profesionale si organizarea reuniunilor stiintifice ale ABR;
g. aproba premierea si alte stimulente morale si materiale pentru membrii cu merite deosebite.
(4) Presedintele ABR are urmatoarele atributii:
a. reprezinta interesele ABR în justitie, fata de autoritati si fata de terti;
b. reprezinta asociatia pe plan national si international;
c. conduce Adunarile Generale, reuniunile Consiliului de Conducere si ale Biroului Executiv;
d. prezinta Adunarii Generale rapoarte si directiile de activitate ale Asociatiei;
e. semneaza valabil pentru asociatie;
f. poate da mandat de reprezentare si drept de semnatura unuia dintre membrii Biroului Executiv.
(5) Consiliul de Conducere ia hotarâri cu majoritatea simpla de voturi a celor prezenti.
(6) Consiliul de Conducere se întruneste cel putin o data la 3 luni si ori de câte ori este nevoie.
(7) Membrii Consiliului de Conducere care absenteaza nemotivat la trei sedinte consecutive vor fi exclusi din Consiliu.
(8) Membrii Consiliului de Conducere ale caror mandate au expirat pot fi realesi consecutiv pentru o singura perioada de 4 ani.
Art.28 Presedintele Asociatiei, cei cinci vicepresedinti, secretarul general si trezorierul alcatuiesc Biroul Executiv al Asociatiei. Acesta pregateste si executa lucrarile Consiliului si tine permanent legatura cu membrii Asociatiei. Hotarârile Biroului Executiv se iau cu majoritatea simpla de voturi si se supun ratificarii Consiliului de conducere. În caz de paritate de voturi, votul decisiv este cel al presedintelui. Biroul Executiv se întruneste cel putin o data la 2 luni si ori de câte ori este nevoie.
Art.29 Adunarea Generala alege pe termen de patru ani o comisie de cenzori alcatuita din 5 cenzori activi (câte unul pentru fiecare diviziune) si 2 supleanti. Comisia de cenzori lucreaza cu cenzori activi; în caz de descompletare, este cooptat în comisie unul dintre cenzorii supleanti. Comisia de cenzori controleaza operatiile ABR dupa acte si scripte si întocmeste rapoarte pentru Conferinta.

Capitolul VI. Patrimoniu
Art.30 Patrimoniul Asociatiei Bibliotecarilor din România este format din valori materiale provenite din taxele de înscriere si cotizatiile membrilor, din comercializarea publicatiilor editate de asociatie, din subventii, donatii, contracte, precum si din alte venituri realizate în urma activitatilor asociatiei.
Art.31 Valoarea taxei de înscriere în ABR si a cotizatiei este aprobata anual de catre Adunarea Generala.
Art.32
(1) Se va tine o evidenta stricta a veniturilor si cheltuielilor fiecarei diviziuni a ABR.
(2) Veniturile obtinute din taxele de înscriere si cotizatiile achitate de membrii unei diviziuni a ABR sunt gestionate autonom de Biroul de coordonare al diviziunii respective.
(3) Veniturile provenite din alte surse decât taxele de înscriere si cotizatiile achitate de membrii ABR sunt gestionate de Consiliul de conducere al asociatiei.

Capitolul VII. Dizolvarea asociatiei
Art. 33
(1) Dizolvarea asociatiei se va face la propunerea Consiliului de Conducere, prin votul a doua treimi din membrii Adunarii Generale. Daca la prima convocare în acest scop a Adunarii Generale aceasta proportie nu este atinsa, se va face o reconvocare, iar decizia se va lua cu votul a jumatate plus unu din numarul celor prezenti.
(2) În caz de dizolvare, bunurile Asociatiei vor fi donate uneia sau mai multor asociatii profesionale similare.

Capitolul VIII. Dispozitii finale
Art. 34 Prezentul statut se poate completa sau modifica de Adunarea Generala a Asociatiei, la propunerea Consiliului de conducere sau a membrilor Asociatiei, prin majoritatea simpla de voturi a acestora.


MEMBRII ASOCIAŢIEI BIBLIOTECARILOR DIN ROMÂNIA, FILIALA IAŞI


MEMBRII ASOCIAŢIEI BIBLIOTECARILOR DIN ROMÂNIA, FILIALA IAŞI
NUMELE ŞI PRENUMELE
DENUMIREA BIBLIOTECII
LOCALITATEA
AGACHI Nuşa
BCU "Mihai Eminescu"
Iaşi
ALEXA Ilona-Carmen
BCU "Mihai Eminescu"
Iaşi
ALEXANDRESCU Anca Cristina
BCU "Mihai Eminescu"
Iaşi
ALEXANDRESCU Carmen-Gabriela
BCU "Mihai Eminescu"
Iaşi
ANDREI Laura Mihaela
Casa Corpului Didactic "Spiru Haret"
Iaşi
ANDREI Rita
Biblioteca Grupului Şcolar "Virgil Madgearu"
Iaşi
ANDRIESCU Anca-Miruna
BCU "Mihai Eminescu"
Iaşi
ANDRONIC Elena-Carmen
BCU "Mihai Eminescu"
Iaşi
ANTON Nicoleta
BCU "Mihai Eminescu"
Iaşi
ARHIP Camelia
BCU "Mihai Eminescu"
Iaşi
AVERESCU Andreia-Paula
Biblioteca Şcolii "Alexandru cel Bun"
Iaşi
BARNEA Eugenia
Biblioteca Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei "Dumitru Stăniloae”
Iaşi
BADULET Cristian
Biblioteca Centrală UMF "Gr.T. Popa"
Iaşi
BALAN Ovidiu
Biblioteca Centrală UMF "Gr.T. Popa"
Iaşi
BÂRLEANU Cătălina
Grupul Şcolar CFR
Iaşi
BEŞCHEA Olga
BCU "Mihai Eminescu"
Iaşi
BÎRZU Elena Larisa
Biblioteca Academiei Române - Filiala Iaşi
Iaşi
BLĂNARU Gabriela
BCU "Mihai Eminescu"
Iaşi
BOCA Camelia
BCU "Mihai Eminescu"
Iaşi
BONCIU Carmen
Biblioteca Centrală UMF "Gr.T. Popa"
Iaşi
BONDOR Lenuţa
BCU "Mihai Eminescu"
Iaşi
BOSCA Angela
Grupul Şcolar Agricol "M. Kogălniceanu"
Miroslava
BRAN Corina
BCU "Mihai Eminescu"
Iaşi
BRĂDĂŢANU Elena
Biblioteca Colegiului Tehnic de Electronică şi Telecomunicaţii
Iaşi
BRODOCEANU Irena Ioana
Biblioteca Judeţeană "Gheorghe Asachi"
Iaşi
BUCOS Delia
BCU "Mihai Eminescu"
Iaşi
BUNDUC Mihaela
Colegiul "Mihai Eminescu"
Iaşi
CARP Adriana
Grupul Şcolar  "Ştefan Procopiu"
Iaşi
CAZAMIR Elena
Grupul Şcolar Vlădeni
Vlădeni
CĂPRARU Gabriela
BCU "Mihai Eminescu"
Iaşi
CÂMPANU Cătălina
Liceul "Ion Neculce"
Tg. Frumos
CHELARIU Cornelia
Colegiul "Emil Racoviţă"
Iaşi
CHIABURU Elena
Biblioteca FEAA, Univ. "Al. I. Cuza"
Iaşi
CHIHAIA Lăcrămioara
BCU "Mihai Eminescu"
Iaşi
CHIRGAN Angela Stela
Grupul Şcolar "Anghel Saligny"
Iaşi
CHIRIAC Dorina
Biblioteca Universităţii Tehnice "Gheorghe Asachi"
Iaşi
CHIRIEAC Lăcrămioara
Biblioteca Universităţii Tehnice "Gheorghe Asachi"
Iaşi
CHITOŞCĂ Maria
BCU "Mihai Eminescu"
Iaşi
CHIŢU Corina
Grupul Şcolar  "V. Pavelcu"
Iaşi
CIOLAN Alexandrina
BCU "Mihai Eminescu"
Iaşi
CIREŞ Ştefan
Seminarul Teologic Iaşi
Iaşi
CIUBOTARIU Elena
BCU "Mihai Eminescu"
Iaşi
COHAL Mirela
Biblioteca Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei "Dumitru Stăniloae"
Iaşi
COJOCARIU Elena
BCU "Mihai Eminescu"
Iaşi
COLOTILĂ Anca
Şcoala "Elena Cuza"
Iaşi
COMAN Edith-Oana
BCU "Mihai Eminescu"
Iaşi
CONSTANDA Liliana
Şcoala "Al. Vlahuţă"
Iaşi
CONSTANTIN Petronela
BCU "Mihai Eminescu"
Iaşi
COVACI Marinela
BCU "Mihai Eminescu"
Iaşi
COZAR Mihaella
BCU "Mihai Eminescu"
Iaşi
COZMEI Luminiţa
Biblioteca Colegiului "C. Negruzzi"
Iaşi
CRĂCIUNESCU Dorina
BCU "Mihai Eminescu"
Iaşi
CREŢU Veronica Dorina
Liceul "V. Alecsandri"
Iaşi
DANIŞ Luminiţa
BCU "Mihai Eminescu"
Iaşi
DIACONESCU Carmen
BCU "Mihai Eminescu"
Iaşi
DIMITRIU Daniela
BCU "Mihai Eminescu"
Iaşi
DORCU Daniela
Biblioteca Şcolii "Dimitrie A. Sturdza"
Iaşi
DOROHOI Gabriela
Biblioteca Colegiului Naţional
Iaşi
DRUŢĂ Gabriela
Şcoala "Otilia Cazimir"
Iaşi
DUCA Nicoleta
BCU "Mihai Eminescu"
Iaşi
DUMITRIU Daniela-Carmen
BCU "Mihai Eminescu"
Iaşi
DUMITRIU Paraschiva
BCU "Mihai Eminescu"
Iaşi
DUMITRU Anca Gabriela
Şcoala "G. Coşbuc"
Iaşi
ENĂŞESCU Adriana
BCU "Mihai Eminescu"
Iaşi
EPURE Eugenia Oana
Biblioteca Grupului Şcolar "Constantin Brâncusi"
Iaşi
FLOREA Mirela
Biblioteca Universităţii Tehnice "Gheorghe Asachi"
Iaşi
FUIOAGĂ Geanina-Doina
BCU "Mihai Eminescu"
Iaşi
GAFTON Ioana
BCU "Mihai Eminescu"
Iaşi
GARDEA Ioana
Biblioteca Universităţii Tehnice "Gheorghe Asachi"
Iaşi
GAVRILEAN Elena-Cristina
BCU "Mihai Eminescu"
Iaşi
GHERCA Daniela
Biblioteca Universităţii Tehnice "Gheorghe Asachi"
Iaşi
GHERGHEL Cezara
BCU "Mihai Eminescu"
Iaşi
GHERGHEL Gabriela
BCU "Mihai Eminescu"
Iaşi
GOSAV Nicoleta
Biblioteca Universităţii Tehnice "Gheorghe Asachi"
Iaşi
GROSU Claudia Mirela
BCU "Mihai Eminescu"
Iaşi
GUŢU Corina
Grupul Şcolar "Nicolina"
Iaşi
HAŢAPUC Anca Monica
BCU "Mihai Eminescu"
Iaşi
HĂLCIUG Carmen Georgeta
BCU "Mihai Eminescu"
Iaşi
HERŢANU Luana Giuseppina
BCU "Mihai Eminescu"
Iaşi
HLUŞCU Adriana
BCU "Mihai Eminescu"
Iaşi
HORODINCĂ Cristina Daniela
BCU "Mihai Eminescu"
Iaşi
HRIŢCU Iulia
BCU "Mihai Eminescu"
Iaşi
HUCEANU Cornelia
BCU "Mihai Eminescu"
Iaşi
IACOB Maria
Liceul "M. Sadoveanu "
Paşcani
IACOBUŢE Petronela-Ramona
BCU "Mihai Eminescu"
Iaşi
IANCU Dan-Dorin
BCU "Mihai Eminescu"
Iaşi
IANUŞ Elena-Mariana
Biblioteca Universităţii Tehnice "Gheorghe Asachi"
Iaşi
ICHIM Paul-Dorel
BCU "Mihai Eminescu"
Iaşi
IGNAT Mariana
Biblioteca Academiei Române - Filiala Iaşi
Iaşi
IONESCU Geanina
BCU "Mihai Eminescu"
Iaşi
IOSUB Violeta
BCU "Mihai Eminescu"
Iaşi
ISTRATE Cornelia
Biblioteca Universităţii Tehnice "Gheorghe Asachi"
Iaşi
IURAC-BURAGA Claudia
Biblioteca Centrală UMF "Gr.T. Popa"
Iaşi
JINGA Otilia Nicoleta
Biblioteca FEAA, Univ. "Al. I. Cuza"
Iaşi
LEAHU Agnesa
Liceul "Bogdan Vodă"
Hălăuceşti 
LUCHIAN Lăcrămioara
Biblioteca Liceului Teoretic "M. Costin"
Iaşi
LUNGU (BALUTA) Octaviana Marinela
Biblioteca Universităţii Tehnice "Gheorghe Asachi"
Iaşi
LUPU Claudia Mihaela
Biblioteca Şcolii "Titu Maiorescu"
Iaşi
MANCAŞ Mihaela
BCU "Mihai Eminescu"
Iaşi
MANOLACHE Julieta
BCU "Mihai Eminescu"
Iaşi
MANOLE Luminiţa
Şcoala "B.P. Hasdeu"
Iaşi
MANTA Genovica
Grupul Şcolar "Radu Cernătescu"
Iaşi
MELINTE Irina Lia
BCU "Mihai Eminescu"
Iaşi
MERCHEŞ Oana
BCU "Mihai Eminescu"
Iaşi
MERCORI Cristina
Biblioteca Colegiului "C. Negruzzi"
Iaşi
MIHALACHI Carmen
Biblioteca Centrală U.M.F. "Gr.T. Popa"
Iaşi
MIHULEAC Valică
Biblioteca Academiei Române - Filiala Iaşi
Iaşi
MOCANU Laura
Biblioteca Academiei Române - Filiala Iaşi
Iaşi
MOCANU Manuela
Biblioteca Şcolii "I. Teodoreanu"
Iaşi
MORARU Gabriela
BCU "Mihai Eminescu"
Iaşi
MOŞNEAGU Mirela
Biblioteca Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei "Dumitru Stăniloae"
Iaşi
MUNTEANU Carina Elena
Biblioteca Judeţeană "Gh. Asachi"
Iaşi
MUNTEANU Sorina
Biblioteca Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei "Dumitru Stăniloae"
Iaşi
MURARU Elena Cristina
Biblioteca Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei "Dumitru Stăniloae"
Iaşi
MURESAN Doina-Sorana
Biblioteca Universităţii Tehnice "Gheorghe Asachi"
Iaşi
NALEŞNICU Cornelia
BCU "Mihai Eminescu"
Iaşi
NĂSTASE Rodica
Grupul Şcolar "M. Sturdza"
Iaşi
NEGRII Mihaela Luminiţa
BCU "Mihai Eminescu"
Iaşi
NICULAE-GRIGORESCU Elena
Biblioteca Academiei Române - Filiala Iaşi
Iaşi
ODOBESCU Mihai
Biblioteca Centrală U.M.F. "Gr.T. Popa"
Iaşi
OLARIU Elena
Biblioteca Liceului Teoretic "Lascăr Rosetti"
Răducăneni
OLARIU Ivona
BCU "Mihai Eminescu"
Iaşi
OLĂNUŢĂ Cristina Cornelia
Biblioteca Academiei Române - Filiala Iaşi
Iaşi
OSTACI Olga
Biblioteca Şcolii "D.D. Pătrăşcanu"
Tomeşti
PANTIR Ioana Ecaterina
BCU "Mihai Eminescu"
Iaşi
PAPUC Liviu
BCU "Mihai Eminescu"
Iaşi
PARASCHIV Adina Florenţa
Biblioteca Centrală UMF "Gr.T. Popa"
Iaşi
PASCAL Elena
Şcoala "P. Rareş"
Hârlău
PASCAL-SOLOMON Mirela
Biblioteca Universităţii Tehnice "Gheorghe Asachi"
Iaşi
PATRAŞ Andrei
BCU "Mihai Eminescu"
Iaşi
PATRAŞCANU Oana Ionela
BCU "Mihai Eminescu"
Iaşi
PAVĂL Alexandrina-Carmen
BCU "Mihai Eminescu"
Iaşi
PÎNZARIU Liliana
Biblioteca Academiei Române - Filiala Iaşi
Iaşi
PLETEA Doiniţa
Grupul Şcolar  C.F. "Unirea" Paşcani
Paşcani
PLOSCARU Roxana
BCU "Mihai Eminescu"
Iaşi
POHODNICARU Elena
Biblioteca Colegiului Tehnic "Gheorghe Asachi"
Iaşi
POPA Marcela
BCU "Mihai Eminescu"
Iaşi
POPA Virginia
Biblioteca Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei "Dumitru Stăniloae"
Iaşi
POSTOLACHE Adina
BCU "Mihai Eminescu"
Iaşi
POSTOLACHE Doina
Biblioteca Universităţii Tehnice "Gheorghe Asachi"
Iaşi
PREPELEAG Cristina
Grupul Şcolar "Ion Holban"
Iaşi
PRIOTEASA Luciana
Biblioteca Centrală U.M.F. "Gr.T. Popa"
Iaşi
PROSTIRE Maria
Liceul Podu Iloaiei
Podu Iloaiei
ROBU Anda
Biblioteca Centrală U.M.F. "Gr.T. Popa"
Iaşi
ROBU Angela
Colegiul Naţional Iaşi
Iaşi
ROŞU Maria
BCU "Mihai Eminescu"
Iaşi
RUSU Cristina
Biblioteca Academiei Române - Filiala Iaşi
Iaşi
RUSU Roxana
Grupul Şcolar "M. Busuioc" Paşcani
Paşcani
RUXANDARIU Ştefania Alina
SAM "Ionel Teodoreanu" Victoria
Victoria
SALARU Mariana
Biblioteca Centrală U.M.F. "Gr.T. Popa"
Iaşi
SANDU Irina
BCU "Mihai Eminescu"
Iaşi
SÂRGHI Viorica
SAM "Trinitas" Tg. Frumos
Tg. Frumos
SÂRBU Doina-Dorina
Biblioteca Universităţii Tehnice "Gheorghe Asachi"
Iaşi
SCHREINER Daniela
Biblioteca Academiei Române - Filiala Iaşi
Iaşi
SCURTU Ana-Manuela
BCU "Mihai Eminescu"
Iaşi
SCUTARIU Viorica
Biblioteca Centrală U.M.F. "Gr.T. Popa"
Iaşi
SILIAN Elena
Biblioteca Şcolii Normale "V. Lupu"
Iaşi
SIMON Camelia
Biblioteca Colegiului Naţional de Artă "O. Băncilă"
Iaşi
SINCĂ Roxana
BCU "Mihai Eminescu"
Iaşi
SÎNZIANU Simona-Gabriela
BCU "Mihai Eminescu"
Iaşi
SMOCHINA Laura
Biblioteca Centrală UMF "Gr.T. Popa"
Iaşi
STAN Elena
BCU "Mihai Eminescu"
Iaşi
STAN Mihaela
Biblioteca Universităţii Tehnice "Gheorghe Asachi"
Iaşi
STIMERIU Iulian
BCU "Mihai Eminescu"
Iaşi
STUMBEA Camelia
BCU "Mihai Eminescu"
Iaşi
SULTZ Mariana
Biblioteca Centrală UMF "Gr.T. Popa"
Iaşi
STEFAN Cristina
Colegiul Tehnic "I.C. Ştefănescu"
Iaşi
ŞTEFĂNESCU Elena
BCU "Mihai Eminescu"
Iaşi
ŞTIRBU Mihaela
Biblioteca Universităţii Tehnice "Gheorghe Asachi"
Iaşi
TĂTĂRUCĂ Radu
BCU "Mihai Eminescu"
Iaşi
TELICH Mihai
BCU "Mihai Eminescu"
Iaşi
TEODORESCU Gabriela
BCU "Mihai Eminescu"
Iaşi
TESU Eugenia
Biblioteca Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei "Dumitru Stăniloae”
Iaşi
TOADER Ines Andreea
Biblioteca Liceului Teoretic "G. Ibrăileanu"
Iaşi
TOFAN Ana Isabella
Biblioteca FEAA, Univ. "Al. I. Cuza"
Iaşi
TUDORA Georgeta
Şcoala "Ion Creangă"
Iaşi
ŢUGULEA Georgeta
Biblioteca Universităţii Tehnice "Gheorghe Asachi"
Iaşi
TURCANU Ioana
Biblioteca Centrală U.M.F. "Gr.T. Popa"
Iaşi
UNGUREANU Elena
BCU "Mihai Eminescu"
Iaşi
UNGUREANU Monica
Biblioteca Liceului "Al.I. Cuza"
Iaşi
VANVU Animary
BCU "Mihai Eminescu"
Iaşi
VASILIU Speranta Mihaela
Biblioteca Universităţii Tehnice "Gheorghe Asachi"
Iaşi
VATAMANU Liliana
Liceul "Ştefan cel Mare "
Hârlău
VIŞAN Mărioara
Biblioteca Şcolii "Ion Simionescu"
Iaşi
VRÂNCEANU Petronela
Şcoala "G. Ibrăileanu"
Tg. Frumos
ZARĂ Sorin
BCU "Mihai Eminescu"
Iaşi